ERA-MIN-2 ERA-NET Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açılmıştır

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir.

Ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesinin ana amacını oluşturduğu ERA-MIN-2 projesi kapsamında, enerji ve tarımsal ham maddeler hariç; metalik, inşaat (yapı), endüstriyel mineraller ile ilgili sektörleri ilgilendiren, “ham maddeler yaşam döngüsünü” oluşturan birincil ve ikincil kaynakları konu edinen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.


Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı kapsamında hazırlanmış olan ulusal başvuru süreci bilgi notu için tıklayınız.

Uluslararası başvuru süreci ve çağrı rehberi hakkındaki bilgiler için tıklayınız.

Önemli tarihler için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 12/12/2019
Okunma Sayısı: 1022