TÜBİTAK'a Atıf Yapılması ve Logo Kullanım Hususu

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla, 03/11/2012 tarihinden sonra sonuçlanan projelerin yürütücülerini ve araştırmacılarını ödüllendirmek üzere Proje Performans Ödülü (PPÖ) (ppo.tubitak.gov.tr)uygulaması başlatılmıştır. Bu çerçevede, projelerin yürütülmesi sırasında ve/veya projeler sonuçlandıktan sonra elde edilen proje çıktıların, ARDEB Proje Takip Sistemi (PTS)'nden (pts.tubitak.gov.tr) ilgili projelerle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. PTS üzerinden projelerle ilişkilendirilmiş çıktılar, bir doğrulama sürecinden geçmektedir. Bu kapsamda projelere ait çıktıların (proje kapsamında olması zorunludur) PTS'ye yüklenmesi ve aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi önem taşımaktadır:

 

1) Projeler kapsamında, TÜBİTAK desteği ile yürütülmekte/sonuçlanmış olan proje(leri)nizin sonuçlarını içeren herhangi bir sunum veya yayın (makale, kitap, bildiri, tez, vb.) yapılması halinde, “TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği (AYEK)'nin 9-e maddesi gereğince” TÜBİTAK desteğinin mutlaka belirtilmesi gerekmektedirYine aynı madde gereğince, yapılacak yayın/sunumlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde, AYEK Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

 

TÜBİTAK desteğinin belirtilmesinin zorunlu olduğu çıktılar:

 

i.  Makale (TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir.)

ii.  Kitap/Kitapta Bölüm (TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir.)

iii. Davetli Konuşmacı, konuşma metni/sunum(basılı hali) ve davet mektubu mutlaka sisteme yüklenmeli ve TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir.

iv.  Bildiri (sözlü sunum/poster sunum)

    a. Sözlü sunumlarda, bildiri (kongre kitapçığındaki sayfa numarasını içerecek şekilde) ve sözlü sunum dosyası mutlaka sisteme yüklenmeli ve her iki dosyada da TÜBİTAK desteği, ilgili proje numarası ile birliktebelirtilmelidir.

    b. Poster sunumlarında, bildiri (kongre kitapçığındaki sayfa numarasını içerecek şekilde) ve poster sunum dosyası mutlaka sisteme yüklenmeli ve her iki dosyada da TÜBİTAK desteği, ilgili proje numarası ile birliktebelirtilmelidir.

v.  Tez (Yüksek Lisans / Doktora) (TÜBİTAK desteği ilgili proje numarası ile birlikte belirtilmelidir.)

vi.  Yayılım (ulusal/uluslararası basılı/görsel medyada haber): Basılı metinlerde ve görsel basında mutlaka TÜBİTAK desteği belirtilmeli ve bunlara ilişkin belgeler (yazılı basın ise haber metni, görsel basın ise video kaydı, işitsel basın ise ses kaydı) mutlaka sisteme yüklenmelidir.

 

2) Ayrıca, “Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları” ve “Proje Sözleşmesinin” ilgili maddeleri uyarınca, “projeden elde edilecek hiçbir yayın, iş ve işlemde TÜBİTAK logosu kullanılamaz. Bu nedenle, 01/05/2015 tarihinden itibaren, TÜBİTAK PTS sistemine yüklenen çıktılarda, TÜBİTAK logosunun kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Yayın Tarihi: 01/01/2016
Okunma Sayısı: 11776